ICH REGIERE MEINE TIERE

I RULE OVER MY ANIMALS

KUNSTPROJEKT MOSS GRAFFITI | MOSS GRAFFITI ART

Jürgen Lehmeier/ Eduard Klotz
Kunstgras auf roh verputzter Wand, lebensgroß 2014/2015

MerkenMerken

MerkenMerken